ਅਮਰੀਕਾ ਘਰੇਲੂ ਡਲਿਵਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਘਰੇਲੂ ਡਲਿਵਰੀ, ਯੂਰਪੀ ਘਰੇਲੂ ਡਲਿਵਰੀ

11- ਕੇਟੋੋਟੈਸਟਰੋਸਟਨ ≥98%

17- ਮਿਥਾਇਲਟੈਸੋਸਟ੍ਰੋਨ ≥98%

ਐਂਡਰੋਸਟਰੋਨ ≥98%

ਬੋਲਡੇਨੋਨ ≥98%

ਬੋਡੇਨੇੋਨ ਐਸੀਟੇਟ ≥98%

ਬੋਡੇਨੋਨ cypionate ≥98%

ਬਡਡੇਨੋਨ ਅੰਡਰਸੀਲੀਨੈਟ (ਸਮੂਪੋਜ਼) ≥98%

ਕਲੈਸਬੋਲ ਐਸੀਟੇਟ (ਟਰੂਨਾਬੋਲ) ≥98%

Desoxymethyltestosterone ≥98%

ਡਾਈਨੋਲੋਨ (6218-29-7) ≥98%

ਮਾਸਟਰਨ ਐਂਨਟੇਟ (ਡਰੋਸਟਾਨੋਲੋਨ) ≥98%

ਮਾਸਟੋਨ ਪ੍ਰਪੋਆਨੇਟ (ਡਰੋਸਟਾਨੋਲੋਨ) ≥98%

ਮੇਥੈਂਡੋਰੋਸਟੋਨੋਲੋਨ (ਡਾਈਆਨਾਬੋਲ) ≥98%

ਮੈਥੈਸਟਰਨ (ਸੁਪਰਡਰੋਲ) ≥98%

ਮੀਟੋਨੋਲੋਨ ਐਸੀਟੇਟ (ਪ੍ਰਾਇਮਬੋਲਨ) ≥98%

ਮੀਨੋਨਿਓਲੋਨ ਇਨਤਨੇਟ ≥98%

ਮਿਥਾਈਲਪ੍ਰਦਰਿਸੌਲੋਨ ≥98%

ਮਿੰਬੋਲਰੋਨ (3704-9-4) ≥98%

ਨੈਂਡਰੋਲੋਨ ≥98%

ਨੈਂਡਰੋਲੋਨ ਸਿਪੋਨੇਟ ≥98%

ਨੈਂਡਰੋਲੋਨ ਡੀਡੋਨੇਟ (ਡੀਸੀਏ) ≥98%

ਨੰਦਰੋਲੋਨ ਲੌਰਾਟ ≥98%

ਨੈਂਡਰੋਲੋਨ ਫੀਨੇਲਪ੍ਰੋਪੀਓਨੇਟ (ਐਨਪੀਪੀ) ≥98%

ਨੈਂਡਰੋਲੋਨ ਪ੍ਰੋਟੈਪਟੇਟ ≥98%

ਨੈਂਡਰੋਲੋਨ ਅੰਡੇਨੇਟ ≥98%

ਮੂੰਹ ਟਰੀਨਾਬੋਲ (ਔਰੀਅਲ ਟੀਬਲ) ≥98%

ਆਕੈਂਡਰੋਲੋਨ (ਐਨਾਵਾਰ) ≥98%

ਆਕਸੀਮੇਥੋਲੋਨ (ਐਨਾਡੋਲ) ≥98%

ਪਾਰਬੋਲਨ (ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਕਸ) ≥98%

ਪ੍ਰੋਵਰੋਨ (ਮੀੈਸਟਰੌਲੋਨ) ≥98%

ਸਟਨੋਜ਼ੋਲੋਲ / ਵਿਨਸਟ੍ਰੋਲ / ਵਿਨੀ ≥98%

ਟੇਸਟੌਸਟੋਰਨ ≥98%

ਟੇਸਟੈਸੋਰਨ ਐਸੀਟੇਟ ≥98%

ਟੈਸੋਸਟੇਰਨ ਸਾਈਪੋਨੈਟ (ਟੈਸਟ ਸਾਈਪ) ≥98%

ਟੇਸਟੈਸੋਰਨ ਡੀਆਨੂਨੇਟ ≥98%

ਟੇਸਟ ਟੋਸਟੋਨ ਐਂਨਟੇਟ ≥98%

ਟੈਸਟੋਸਟ੍ਰੀਨ ਆਈਸਕੋਪਰੋਨੇਟ ≥98%

ਟੇਸਟੈਸਟਰੋਫ਼ੋਨ ਫੀਨੇਲਿਪਰੌਪੀਓਨੇਟ ≥98%

ਟੈਸੋਸਟੋਰਨ ਪ੍ਰਪੋਤੀਟ ≥98%

ਟੇਸਟੈਸਟਰਨ ਸਸਟਨਨ 250 ≥98%

ਟੈਸਟੋਸਟਰੀਨ ਅੰਡੇਨੇਟ ≥98%

Trenbolone ≥98%

ਟੈਨਬਨੋਲੋਨ ਐਸੀਟੇਟ (ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਮਾ) ≥98%

ਟ੍ਰੈਨਬੋਲੋਨ ਐਂਨਟੇਟੇਟ ≥98%

ਸਟੈਨਬੋਲੋਨ (5197- 58- 0) ≥98%

ਟ੍ਰੇਨਵਰ (4642-95-9) ≥98%

ਅਪੈਟਿਨਿਬ (ਐਕਸ -78X-811803- 05) ≥1%

ਅਪਿਕਸੇਨ ≥98%

ਐਪਰਪੀਟੈਂਟ ≥98%

ਅਰਨੀਕਾ ਮੋਂਟਾਨਾ ≥98%

ਬੇਵਾਸੀਜ਼ੁਮਾਬ (216974-75-3) ≥98%

ਬੋਰੇਟੇਜ਼ੋਮੀਬ (179324-69-7) ≥98%

ਬਪਾਰਿਲਿਸੀਬ (944396- 07- 0) ≥98%

ਕੈਫੇਿਕ ਐਸਿਡ ਫੀਨੀਟਾਈਲ ਐਸਟਰ (ਕੈਪੇ) ≥98%

ਕੈਨਰੀਨ (976-71-6) ≥98%

ਕੋਰਟਿਸੋਲੋਨ 17α-propionate ≥98%

ਕ੍ਰੀਜੋਟਿਨਿਬ (877399-52-5) ≥98%

ਡਾਲਸਟੈਟੀਨ 10 (110417- 88- 4) ≥98%

ਐਂਟੇਕਵੀਰ ਹਾਈਡਰੇਟ ≥98%

ਐਪੀਕਾਡੋਸਟੇਟ (ਇਨੰਕਬੀਐਕਸ ਯੂਐਂਗ) ≥024360%

Eplerenone (107724- 20- 9) ≥98%

ਐਟਰਾਵੀਰੀਨ ≥98%

Febuxostat (144060- 53- 7) ≥98%

ਫੋਸਾਪਪ੍ਰਿਪੈਂਟ ਡਾਇਮਗਲੁਮਾਈਨ (EMEND) ≥98%

ਗੱਗਗਲਟਰੋਨ ​​≥98%

ਹੋਮੋਪਾਇਰਜੀਅਰ ≥98%

ਹਾਈਡਾਲੈਜਿਨ ਐਚਸੀਐਲ ≥98%

JP104 (887264-45-1) ≥98%

JW 642 (1416133- 89- 5) ≥98%

ਟੀਕਾਗਰੇਲਰ (ਐਕਸਗ x-274693-27) ≥5%

LCZ696 (936623-90-4) ≥98%

ਮਿਟੋਕਸੈਂਟਰੋਨ ਐਚਸੀਐਲ ≥98%

ਐਮਐਮਡੀਐਡ (ਡੀਮੈਥਾਲਡੋਲਸਟਾਟਿਨ 10) ≥98%

ਐੱਮ ਐੱਮ ਐੱਫ (ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਲੋਰਾਡ) (ਐਕਸਗ xX-1415246-68) ≥2%

ਮੋਨੋਮੀਥਾਈਲ ਔਰੀਸਟੇਟਿਨ ਈ (ਐੱਮ ਐੱਮ ਏ) ≥98%

ਐਨ-ਬੌਕ-ਡੋਲੈਪੋਰੋਨ (120205-50-7) ≥98%

ਨਿਫੁਰਟਲ (ਐਕਸਗ x-4936-47) ≥4%

ਓਬੇਟੀਚੋਲੀਕ ਐਸਿਡ ≥98%

ਓਸਿਮਰਟੀਨੀਬ (AZD-9291) ≥98%

ਪਾਈਰਾਇਡਸਕਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ≥98%

ਪਾਈਰੀਡੋਕਸਲ ਫਾਸਫੇਟ ≥98%

ਪਾਈਰਾਇਡਸਕਲ- ਐਕਸਗੈਕਸ-ਫਾਸਫੇਟ ਮੋਨੋਹਾਈਡਰੇਟ ≥5%

ਰਿਵਾਰੋਕਸਬਨ ≥98%

ਰੋਕੋਰੀਨੋਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਡੀ ≥98%

3-Methoxy-13-ethyl-gona-2,5 (10)-diene-17-ol ≥98%

N-phenyl-4-(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)piperazine-1-carboxamide ≥98%